Projekt-cutim-like-slika1

Izobraževanje slepih in slabovidnih oseb z namenom razvoja njihovih sposobnosti in pridobitve novih znanj na področju dela z glino

Idejni zametki
Vključevanje slepih in slabovidnih v vsakdanje življenje je izrednega pomena. Da bi lahko slepi ali slabovidni posamezniki delovali v družbi in v največji meri prispevali k njenemu razvoju, jim je treba ponuditi in zagotoviti možnost in priložnost, da lahko aktivno delujejo na vseh področjih. Le tako se lahko širša družba seznanja z drugačnim življenjem in potrebami slepih oz. slabovidnih oseb, slednjim pa se omogoča pripravo pogojev za njihovo nevsiljeno integracijo v družbo ter razvoj njihovega osebnostnega potenciala.

Idejni zametki projekta ČUTIM LIKE so se porodili v klubu ter se v nadaljevanju preverili »na terenu« v Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana. Predstavitev projekta kluba je bila sprejeta z velikim navdušenjem, saj nedvomno predstavlja velik potencial za razvoj slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov, pospeševanje učenja kreativnosti, razvoj veščin prodaje in komunikacije ter izdelavo izdelkov, ki imajo ne nazadnje tako uporabno kot tudi tržno vrednost.

Namen in cilji projekta
Projekt ČUTIM LIKE je primarno seveda namenjen procesu izobraževanja slepih in slabovidnih oseb z namenom razvoja njihovih sposobnosti in pridobitve novih znanj na področju dela z glino.

Cilj projekta je učenje kreativnosti in tehnik izdelave izdelkov iz gline, tehnik samostojne prodaje na trgu, prepoznavanje prednosti in slabosti ter priložnosti in pasti izvajanja prodajnega procesa. Končni cilj pa predstavlja priprava učnega načrta in integracija aktivnosti v redni učni proces.
Z delom na projektu udeleženci pridobijo tudi zavedanje, da lahko sodelujejo s svojimi idejami in končnimi izdelki v procesu na trgu, pri tem pa pridobivajo tudi ustrezna komunikacijska in prodajna znanja v kontaktu s kupci.

Razvoj projekta in njegova faznost
Projekt se je od njegove iniciative, prvih začetkov in pilotnih izvedb procesa izdelave in prodaje izdelkov s strani njegovih udeležencev pa vse do popolne realizacije z vsakim letom nenehno razvijal, nadgrajeval, beležil višje število udeležencev in s tem dajal svojemu namenu večjo vrednost in pomembnost.
Pri izvedbi projekta je izjemnega pomena sodelovanje Zveze slepe in slabovidno mladine Ljubljana, saj se projekt v delu, ki se nanaša na učenje udeležencev in izdelave izdelkov, izvaja v učnem procesu pod mentorstvom zaposlenih in v prostorih omenjene Zveze.
Skupaj z zavodoma se je namreč pripravil kratkoročni načrt aktivnosti, ki so bile usmerjene v pripravo sodelavcev zavoda (pedagoška priprava), pripravo učencev (seznanitev z novostmi in teoretična priprava) ter načrt za organizacijo in opremo delavnice z pečjo za glino, pripomočki za oblikovanje, prostor za hranjenje izdelkov/sušenje. Organiziran je bil torej mešani team za izvedbo projekta učenja, praktičnega dela in na koncu tudi učenja tehnik komunikacije in prodaje izdelkov na trgu.
Dosedanje sodelovanje z Zavodom je obsegalo predvsem aktivnosti v obliki nabave peči, orodja za delo z glino oz. pripomočkov za tehnično izobraževanje, nabavo gline in ureditve delavnice z vidika porabe sredstev, aktivno sodelovanje Zavoda na dogodku »Največja lions sladica 2015« s prisotnostjo na stojnici (MOL), organizacija Lions sestanka in zbora članov (maj 2014).
Ključna novost omenjenega projekta v letu 2015/16 je ta, da bo delo in izobraževanje otrok na temo oblikovanja gline potekalo kot redni učni proces, ki je vključen v Letni program dela zavoda. Otroci bodo tako urili svoje sposobnosti in ideje, hkrati pa bodo izdelovali glinene izdelke, ki bodo na voljo na praznični decembrski stojnici.
Z opisano aktivnostjo se je soustvaril pozitiven medsebojni odnos sodelovanja med LK Ljubljana Forum in Zveze z namenom preko aktivnosti okrepiti zavedanje slepih in slabovidnih, da zmorejo sodelovati v družbi na ta način.
Pomembno vlogo smo odigrali tudi na interni rani kluba z aktivnim navduševanjem in vključevanjem novih članov nad omenjenim projektom, hkrati pa si prizadevamo dobro prakso prenesti tudi na ostale klube, ki pozdravljajo naš projekt ter so ga pripravljeni v svoji različici umestiti v svoj program delovanja.

V okviru projekta se bodo v letu 2015/16 izvedli (predvsem) naslednji ključni dogodki (podprojekti):
– Mednarodni tabor ustvarjalnosti,
– Praznična decembrska stojnica,
– Izobraževanje odraslih slepih in slabovidnih oseb.

I. Tabor ustvarjalnosti
V obdobju od 26.10.2015 do 28.10.2015 se bo s strani Zavoda izvedel Mednarodni tabor ustvarjalnosti v trajanju 3 dni. Na taboru se bodo slepi in slabovidni otroci rokovali in ustvarjali z naravnimi elementi kot npr. les, volna, glina in »filc« na način, da bodo pri ustvarjanju uporabljali in povezovali različne tehnike obdelave naravnih materialov (npr. tkanje). Njihovo ustvarjanje se bo rezultiralo v obliki privlačnih in uporabnih vsakdanjih izdelkov kot npr. torbica, zaboj.
Predvidena je udeležba 15 oseb s strani Zavoda, od tega 4 do 5 učiteljev zavoda, pri čeme rje hkrati zaželena udeležba članov LK v obliki suportivne in usmerjevalne vloge.

II. Praznična decembrska stojnica
Dobrodelna praznična decembrska stojnica kot del projekta Čutim like se bo odvijala dne 16.12. in 17.12.2015 med 15.00 in 21.00 uro (spremenjen termin) na Prešernovem trgu. Slepi in slabovidni otroci bodo svoje ustvarjalne sposobnosti kazali z izdelavo prazničnih izdelkov, pri čemer se bo vrsta in število le-teh v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo oziroma omejila le na izbrane (voščilnice, ključi, nakit, ipd.).
Na stojnici se bo s strani Zavod izvajal »sprotni pouk« slepih in slabovidnih strani učiteljev Zavoda, ki mu bo sledila prodaja izdelanih končnih produktov, prav tako s strani slepih in slabovidnih ob usmeritvah in pomoči učiteljev Zavoda ter članov LK. Za popestritev in prepoznavnost stojnice se bo poskrbelo s peko vafljev, glasbeno spremljavo in primerno osvetljavo.
Prav tako se želi projektu nameniti dodatna pozornost z vabilom k udeležbi veleposlanikov in diplomatov.

III. Tečaj za odrasle
V okviru izvenšolskega programa se Zavod zavzema poleg slepih in slabovidnih otrok tudi za dobrobit slepih in slabovidnih odraslih. V ta namen organizira izvenšolski izobraževalni program za odrasle.
Program bo v letu 2015/16 obsegal skupno 20 ur in se izvajal dvakrat tedensko v zimskem terminu.

Izzivi
Nedvomno vsak tovrsten vsebinsko zahteven projekt zahteva soočenje z določenimi (ne)predvidenimi izzivi. Ključni izziv je bila umestitev aktivnosti v siceršnji redni učni proces, saj gre za časovno zahteven projekt, ki so ga spremljale omejene kapacitete za izdelave izdelkov. Na eni strani smo se spočetka soočili s pomanjkanjem motivacije strokovnih sodelavcev v Zavodu, na drugi strani pa zahtevno vlogo predstavlja tudi priprava varovancev Zavoda na novo aktivnost. Le-ti so naleteli na težave sledenja in fokusiranja strukturi pouka v zvezi s tehnikami prodaje – gre za specifike prepoznavanja kupca, njegove potrebe, komunikacije, predstavitve izdelkov, izdelava obračuna in izstavitev računa, prepoznave denarja in zaključek prodaje – ki pa se je seveda pod taktirko mentorstva preko motiviranja in pomoči ne nazadnje uspešno.
Z vidika organizacije dogodka se je v primerjavi z lansko (prvotno) izvedbo projekta v letošnjem letu več pozornosti namenilo konkretizaciji in dodelavi same vsebine programa predvsem v delu, ki se nanaša na izbiro izdelkov, ki se bodo izdelovali strani varovancev Zavoda, ureditvi izvedbenega prostora (ozvočenje, osvetljenost), promociji dogodka, širjenju kroga zunanjih povabljencev (vključevanje zunanjih institucij in družinskih članov).

Participacija
V okviru projekta svoj prispevek daje 5 rednih članov LK, 2 predstavnika Zavoda in ena zunanja sodelavka, skupaj na projektu aktivno deluje torej 8 članov, pri čemer se udeležba poveča v glavni fazi, t.j. fazi izvajanja (stojnica, tabor ipd.).
V letu 2014/2015 se je projektu namenilo skupaj 150 ur, v letu 2015 doslej 20, vendar se končno število ur ocenjuje nekje na cca 155 ur in obsega predvsem pripravo stojnice, izvedbo stojnice, pripravo vzporednih aktivnosti ipd.

Namesto zaključka
Max Frisch, veliki švicarski pisatelj, je nekoč zapisal, da identiteta pravzaprav ni dediščina preteklosti, ampak izraz našega skupnega projekta za prihodnost. Ne dobiš je zgolj s pripadanjem neki skupnosti, ampak z delovanjem zanjo, za njen razvoj, za njeno prihodnost. In kdo, če ne mi, v luči povedanega živi identiteto lionizma?
V izzivih sodobnega sveta ni mogoče ostati brezbrižen v stihijskem toku vsakdanjih dogodkov, ki tako ali drugače zaznamujejo našo družbo, nas same. Vodilo in poslanstvo lionizma nedvomno predstavlja prepoznati potrebe ranljivih skupin in usmeritev svojih moči, energije in ne nazadnje finančnih ali drugačnih sredstev v nudenje pomoči le-tem.
Opisan projekt predstavlja pomemben prispevek h krepitvi vloge slepih in slabovidnih v družbi in s tem krepitvi njihove samopodobe, hkrati pa pomembno izhodišče za nadaljnji razvoj prostovoljstva in nudenja pomoči tako na ravni kluba kot tudi distrikta. V klubu namreč ravno z namenom širitve dobre prakse pozdravljamo možnost in ambicijo ostalih klubov, da se projekt prenese na raven distrikta in si kot tak zagotovi svoje mesto v širši družbi, saj bi se na ta način omogočila vključitev večjega števila slepih in slabovidnih otrok in mladine v projekt tudi v kontekstu taborov in mednarodnega sodelovanja, hkrati pa se s tem odpira vrata tudi kandidiranju za razvojna sredstva LCI.

V Ljubljani, 16.11.2015